Niet-broedvogels april 2000

Highlights:
Roodhalsfuut, Kwak, Kleine Zilverreiger, Purperreiger, Zwarte Zeeeend, Slangenarend, Drieteenstrandloper, Steenloper, Witwangstern, Dwergstern, Buidelmees

 

Een adult zomerkleed Roodhalsfuut verbleef op 24-4 op het Flaesven/Mispeleindse Hei. Geoorde Futen werden op allerlei vennen en plassen aangetroffen, zoals Reuselse Moeren (12 ex), Landschotse Hei (2), Beuven (1), Grafven/Strabrechtse Hei (5), Greveschutven/Leende (3), Hasselsvennen/Leenderbos (6), Groot Kraanven/Groote Hei (1), Soerendonks Goor (max. 5) en Ringselvennen (6).

Bijzonder was de aanwezigheid van een volwassen Kwak in een tuin en nabij de nieuwe visvijver aan de rand van Reusel; deze vogel was zeker al op 21-4 aanwezig en is op 28-4 voor het laatst gezien. Eveneens bijzonder waren vier Kleine Zilverreigers die op 27-4 uit de reigerkolonie van het Soerendonks Goor vlogen. Twee Grote Zilverreigers verbleven op het Beuven e.o. en op 1-4 werd er eentje gezien op het Berkven/Landschotse Hei. Op 11-4 zat een adulte Purperreiger op de Visvijvers bij Bergeijk.

Opmerkelijk waren twee waarnemingen van overvliegende Brandganzen, nl. op 6-4 1 ex te Brandevoort/Mierlo-Hout en op 9-4 bij het Soerendonks Goor waar een groepje van 6 vrij hoog naar het Z/ZO overvloog.

Bergeenden waren volop aanwezig, zoals op het Goorven/Mispeleindse Hei (4 ex), Landschotse Hei (8 ex), Brandevoort/Mierlo-Hout (max. 5 ex), Visvijvers Bergeijk (2 ex) en Ringselvennen/Budel-Dorplein (12 ex). Op 7-4 werd een man Mandarijneend gezien op de Pastoorsweijers/Bergeijk. Zomertalingen zijn gezien op de Keijenhurk/Landschotse Hei (2 ex), Brandevoort/Mierlo-Hout (2), Beuven/Strabrechtse Hei (max. 9), Grafven/Strabrechtse Hei (5), Soerendonks Goor (5) en Ringselvennen/Budel-Dorplein (5).

Grote aantallen Slobeenden werden aangetroffen op het Goorven/Mispeleindse Hei (max. 80 ex), het Soerendonks Goor (50 ex) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (44 ex). Op 15 en 17-4 zat een volwassen man Witoogeend op de Ringselvennen/Budel-Dorplein en op 19-4 werd een vrouw Zwarte Zeeeend gezien op AquaBest. Een man en vrouw Casarca waren op 28-4 present op het Soerendonks Goor; 2 vogels werden op 14-4 gezien in het Hagevenreservaat.

Op 18-4 werd bij het Soerendonks Goor een naar het ZW overvliegende Slangenarend gezien. In de eerste helft van april zijn vier Wespendieven gemeld, nl. op 2-4, 7-4 en 14-4 (2 ex). Trekkende Zwarte Wouwen zijn gezien op 3-4 bij het Beuven (2 ex), 14-4 bij de Visvijvers Bergeijk, 16-4 bij Budel-Dorplein en 27-4 bij het Soerendonks Goor. Op 14-4 vloog een Rode Wouw over het Kranenmeer/Strabrechtse Hei en op 25-4 eentje over Gestel/Eindhoven. Van de Strabrechtse Hei komen twee waarnemingen van de Grauwe Kiekendief, nl. een subadult man op 25-4 en een vogel op 29-4.

Begin april werd twee keer een Visarend opgemerkt op de Visvijvers bij Bergeijk; op 9-4 vloog een vogel over de N69 en eentje over de Visvijvers Bergeijk. Een vroege Roodpootvalk werd gezien op 25-4, toen een vrouwtje laag over de Visvijvers Bergeijk vloog. Er zijn twee waarnemingen van Smellekens binnengekomen.

Bij het Hageven, net op Nederlands grondgebied, werd op 25-4 een Porseleinhoen gehoord. Een groep van 23 Kraanvogels vloog op 3-4 over het Beuven. Op 9-4 was het hier weer prijs met 15 overvliegende vogels.

Van 10 t/m 18-4 verbleven zo'n 25 Scholeksters op het Withollandven/Landschotse Hei. Op Brandevoort/Mierlo-Hout zaten tot half april zeker 14 Kleine Plevieren.

Bijzonder was een Drieteenstrandloper die op 28/29-4 op het Soerendonks Goor zat. Bokjes werden opgemerkt op 2-4 te Brandevoort/Mierlo-Hout (2 ex) en op 3-4 aan de Kranenmeer/Strabrechtse Hei.

Een groep van 80 Grutto's werd op 1-4 aangetroffen op de Landschotse Hei. Zoals gewoonlijk sliepen er Regenwulpen op de Landschotse Hei; op 18-4 werden er 127 geteld. Op 30-4 zat op het Soerendonks Goor een Steenloper.

Zwartkopmeeuwen werden gezien op de Visvijvers Bergeijk (2 keer pleisterend, 2 keer overvliegend), de Hasselsvennen/Leenderbos (1 ex op 30-4), het Soerendonks Goor (permanent aanwezig, max. 8 ex op één dag), de Ringselvennen/Budel-Dorplein (max. 4 ex) en het Hageven (2 ex op 14-4). Over maart-april bekeken hebben op het Soerendonks Goor vermoedelijk tenminste 15 verschillende Zwartkopmeeuwen gezeten. Op het Soerendonks Goor waren drie keer Dwergmeeuwen aanwezig, nl. op 9-4 (2 onv.), 17-4 (2 adult) en op 22/23-4 (1 vogel); op 23-4 waren er 4 te vinden op de Ringselvennen/Budel-Dorplein.

Zeer bijzonder was de waarneming van een Dwergstern op de Ringselvennen op 14-4; de vogel hing enige tijd al roepend rond en vloog later richting De Hoort. Op 27-4 waren op het Soerendonks Goor Witwangsterns te bewonderen, helaas geen voorbodes van een nieuw broedgeval (in 1999 was er een succesvol broedgeval). 's Morgens waren 4 vogels present, 's middags 2 en de volgende dag 0. De eerste Zwarte Sterns werden op 17/18-4 opgemerkt op het Withollandven/Landschotse Hei. Eind april waren er 7 vogels te vinden op het Soerendonks Goor.

Een IJsvogel werd op 6-4 op het Flaesven/Mispeleindse Hei gehoord. Op 23-4 waren er zeker 100 Oeverzwaluwen aanwezig boven de Ringselvennen/Budel-Dorplein.

Op het Soerendonks Goor werden de laatste Waterpiepers van deze winter gezien, nl. 6 ex op 5-4 en 1 ex op 9-4. Een Grote Gele Kwikstaart werd op 21-4 opgemerkt op de Pastoorsweijers/Bergeijk. Bij het Soerendonks Goor zat op 24-4 een Rouwkwikstaart.

Bij de schaapskooi op de Groote Hei bij Soerendonk werden tussen 8 en 19 april drie keer Beflijsters gezien, met zelfs 5 ex op 14-4; een mannetje werd gezien bij het Beuven op 3-4.  In de Reuselse Moeren werden Beflijsters opgemerkt op 16-4 (1 vogel) en 18-4 (3).

Twee Rietzangers werden op 23-4 gehoord langs de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Eind april is op het Beuven een Baardman gehoord (wellicht broedvogel?). Op de Visvijvers bij Bergeijk werden twee man Buidelmezen gezien op 9-4 en 1 ex gehoord op 11-4.

Klapeksters zaten in de eerste helft van april op de Groote Hei/Soerendonk en de Loozerhei/Budel-Dorplein.

Een zingende Putter verbleef op 9-4 in De Goorloop/Boswachterij Hapert. Op 15-4 vlogen er 3 over bij het Soerendonks Goor. Op 14-4 zong een Barmsijs op de Groote Hei bij Soerendonks Goor nabij het stuifzandgedeelte.