Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Broedvogels 2001

 

Geoorde Fuut
Waarnemingen vanaf begin mei:


Roerdomp
Tot nu toe zijn 11 territoria bekend (roepende vogels tenzij anders vermeld):


Woudaap


Grauwe Gans


Canadese Gans
Waarnemingen vanaf half april:


Bergeend
Waarnemingen vanaf half mei:


Zomertaling
Waarnemingen vanaf half april:


Bruine Kiekendief


Korhoen


Kwartel
Waarnemingen vanaf begin juni:


Watersnip


Houtsnip


Kleine Plevier
Waarnemingen vanaf half mei:


Tureluur
Waarnemingen vanaf begin mei:


Zwartkopmeeuw


Stormmeeuw


Zwarte Stern
Waarnemingen vanaf half mei:


Nachtzwaluw


Kleine Bonte Specht


IJsvogel
Het is een goed jaar voor IJsvogels. Nestvondsten:

Waarnemingen in april en mei:

Talloze andere potentiele broedgebieden zijn voor zover wij weten nog niet op IJsvogels afgezocht. Alle waarnemingen zijn welkom!!


Kuifleeuwerik


Grote Gele Kwikstaart


Nachtegaal
Het is onvoorstelbaar, maar tot nu toe zijn slechts van 3 locaties waarnemingen bekend tussen de datumgrenzen (10-5 t/m 20-6):


Kramsvogel
Enigszins verdachte waarnemingen vanaf begin mei:


Snor


Sprinkhaanzanger


Boomklever


Buidelmees


Roek


Appelvink


Goudvink
In verband met de mogelijkheid dat vogelvangers deze site raadplegen worden de locaties van deze soort niet precies meer vermeld.


Sijs


Kruisbek
Het is een slecht Kruisbekkenjaar. Slechts 1 waarneming is tot nu toe bekend die op broeden kan duiden: